ภาพไม่เกี่ยวกับบทความ
คำสั่ง DELETE เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับลบข้อมูลในฐานข้อมูล

ไวยากรณ์

DELETE FROM TABLE_NAME
WHERE some_column=some_value
Note: WHERE ใช้สำหรับระบุเงื่อนไขที่จะลบ ถ้าไม่ระบุ จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในตารางทิ้ง

ตัวอย่างการใช้งาน

ตาราง  “Persons” :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger
5 Tjessem Jakob Nissestien 67 Sandnes

ถ้าเราต้องการลบ  “Tjessem, Jakob” ทิ้ง

ใช้คำสั่งดังนี้:

DELETE * FROM Persons
WHERE LastName='Tjessem' AND FirstName='Jakob'

หลังจากรันคำสั่ง ข้อมูลในตาราง “Persons” จะเป็นดังนี้ :

P_Id LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger
4 Nilsen Johan Bakken 2 Stavanger

ถ้าต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง

DELETE * FROM TABLE_NAME