ภาพไม่เกี่ยวข้องกับบทความ

แน่นอนเลยว่าในชีวิตจริง การออกรายงานหรือการปริ้นต์เอกสาร ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ A4 แต่ยังมี กระดาษซองจดหมาย,A5 หรือกระดาษที่มีขนาดไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้าน เช่น จำพวกกระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น นี่ยังไม่นับรวมเอา กระดาษแนวตั้ง กับแนวนอน เข้าไปด้วย

FPDF นั้นอนุญาติให้เรากำหนดใช้กระดาษขนาดไหนก็ได้ แนวตั้ง แนวนอนก็ได้เช่นกัน โดยผ่าน construct

FPDF([string orientation [, string unit [, mixed format]]])

คำอธิบาย

construct FPDF ถ้าเราไม่กำหนดพารามิเตอร์ใดๆเลย จะมีความหมายว่า ใช้กระดาษขนาด A4 แนวตั้ง หน่วยวัดเป็น มิลลิเมตร (ถ้าท่านใช้ไม้บรรทัดวัดกระดาษ โปรดจำไว้ว่า 1 เซนติเมตร=10 มิลลิเมตร)

พารามิเตอร์

orientation : กำหนดกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน

  ค่าที่เป็นไปได้คือ

 • P – แนวตั้ง (default)
 • L – แนวนอน

unit : หน่วยวัด ใช้เป็นหน่วยในการกำหนดพิกัดพิมพ์ข้อความลงบน pdf

  ค่าที่เป็นไปได้คือ

 • pt – point 1pt เท่ากับ 1/72 นิ้ว, หรือประมาณ 0.35 มม.
 • mm – มิลลิเมตร (default)
 • cm – เซนติเมตร
 • in – นิ้ว

format : ขนาดกระดาษ

  ค่าที่เป็นไปได้คือ

 • A3
 • A4 (default)
 • A5
 • Letter
 • array(width,height) – กำหนดเอง โดยส่งอะเรย์ กว้างxสูง หน่วยตามกำหนดใน unit

ตัวอย่าง กำหนดกระดาษขนาด กว้าง 100 มม.x100 มม.

$pdf=new FPDF( 'P' , 'mm' , array( 100,100 ) );

ตัวอย่าง กำหนดกระดาษขนาด A4 แนวนอน

$pdf=new FPDF( 'L' , 'mm' , 'A4' );

ตัวอย่างการใช้งาน

Live Demo

ให้ท่านสร้างไฟล์ fpdf-lesson-3.php

1. include ไฟล์ fpdf.php เข้ามา

require('fpdf.php');

2. สร้าง instant FPDF พร้อมกำหนดขนาดกระดาษ กว้าง 100มม. สูง 200มม.

$pdf=new FPDF( 'P' , 'mm' , array( 100,200 ) );

3. เพิ่มหน้ากระดาษ

$pdf->AddPage();

4. กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้ ซึ่ง ณ ตอนนี้จะใช้ได้เฉพาะฟอนต์ Arial เท่านั้น

$pdf->SetFont('Arial','B',16);
//กำหนดฟอนต์ Arial ตัวหนา ขนาด 16
//จะอธิบายคำสั่งนี้อย่างละเอียด ในบทว่าด้วยเรื่อง กำหนดฟ้อนต์

5. พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร

$pdf->Text( 10 , 10 , 'Hello World!');
//พิมพ์คำว่า Hello World! ลงไปในตำแหน่ง 
//เยื้องจากขอบกระดาษด้านซ้าย 10 มม.
//เยื้องจากขอบกระดาษด้านบน 10 มม.

6. Output

$pdf->Output();

โค้ดทั้งหมด :

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF( 'P' , 'mm' , array( 100,200 ) );
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Text( 10 , 10 , 'Hello World!');
$pdf->Output();
?>