ในการสร้างไฟล์ pdf ด้วย FPDF นั้น การเพิ่มหน้ากระดาษเป็นสิ่งที่จะต้องทำ บังคับเลยว่างั้นเถอะ หรือในบางครั้งเราจำเป็นจะต้องออกรายงาน หลายๆหน้า เราก็ใช้คำสั่งนี้เหมือนกัน

AddPage([string orientation ,[ mixed format]])

คำอธิบาย

ใช้สำหรับเพิ่มหน้ากระดาษเข้าไปในเอกสาร pdf ของเรา

พารามิเตอร์

orientation : กำหนดกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน

  ค่าที่เป็นไปได้คือ

 • P – แนวตั้ง (default)
 • L – แนวนอน

format : ขนาดกระดาษ

  ค่าที่เป็นไปได้คือ

 • A3
 • A4 (default)
 • A5
 • Letter
 • array(width,height) – กำหนดเอง โดยส่งอะเรย์ กว้างxสูง

ถ้าเรากำหนดรายละเอียดของพารามิเตอร์ไว้แล้วตอนสร้าง constant FPDF คำสั่ง AddPage เราก็ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดรายละเอียดอะไรอีก หรือถ้าเราไม่ได้กำหนดทั้ง 2 ที่ จะถือว่าเราสร้างเอกสารขนาด A4 แนวตั้ง หน่วยวัดเป็น มม.

การกำหนดขนาดหน้าเอกสาร สามารถทำได้ 3 แบบ

1.กำหนดใน construct

$pdf=new FPDF( 'L' , 'mm' , 'A4' );
$pdf->AddPage();

2.กำหนดใน คำสั่ง AddPage

$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage( 'L' ,'A4' );

3.ไม่กำหนดทั้ง 2 แห่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างเอกสารขนาด A4 แนวตั้ง หน่วยวัดเป็น มม.

$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage();

ตัวอย่างการใช้งาน AddPage

Live Demo

สร้างไฟล์ fpdf-lesson-4.php

1. include ไฟล์ fpdf.php เข้ามา

require('fpdf.php');

2. สร้าง instant FPDF

$pdf=new FPDF();

3. เพิ่มหน้ากระดาษ

$pdf->AddPage();

4. กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้ ซึ่ง ณ ตอนนี้จะใช้ได้เฉพาะฟอนต์ Arial เท่านั้น

$pdf->SetFont('Arial','B',16);
//กำหนดฟอนต์ Arial ตัวหนา ขนาด 16
//จะอธิบายคำสั่งนี้อย่างละเอียด ในบทว่าด้วยเรื่อง กำหนดฟ้อนต์

5. พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร

$pdf->Text( 10 , 10 , 'The person who gives is much loved');
//พิมพ์คำว่า The person who gives is much loved ลงไปในตำแหน่ง 
//เยื้องจากขอบกระดาษด้านซ้าย 10 มม.
//เยื้องจากขอบกระดาษด้านบน 10 มม.

6. Output

$pdf->Output();

โค้ดทั้งหมด :

<?php
require('fpdf.php');
 
$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
$pdf->Text( 10 , 10 , 'The person who gives is much loved');
$pdf->Output();
?>